Къщите на „Визофаб” ООД са изцяло екологични

  • Използваме само естествени материали, които не съдържат вредни за човека и околната среда съставки.
  • Основният материал при нашите сглобяеми къщи е естественото дърво. Цялата конструкция е изградена с немска конструктивна дървесина, отговаряща на KVH® стандарта, която освен преимуществата на изключително качествен и здрав материал, се добива от т.нар. контролирана сеч. Зоните за добив на дървесина по метода на контролираната сеч не засягат райони с високи консервационни стойности (райони с високо екологични и социални стойности) като по този начин се запазва биологичното равновесие в природата.
  • Нашите къщи са изключително добре топлоизолирани. В стенния панел залагаме стандартно 16 см каменна вата, а при покривния 20 см. Това ни осигурява коефициент на топлопреминаване при стените U=0.30w/m2.k и U=0.23w/m2.k при покрива. По този начин се постига енергийна ефективност за нашите къщи, т.е. по - малко разход на енергия за отопление през зимния сезон и охлаждане през летния, а това от своя страна спомага за намаляването на количествата замърсители, изхвърляни в атмосферата (спад на емисиите на CO2, SO2 и др. при изгарянето на изкопаеми горива)
  • Каменната вата се изработва от вулканична скала, която не е ценен природен продукт и се произвежда от природата ежегодно в резултат на вулканична и тектонична дейност. Ватата, която използваме в къщите Физофаб, е биологично разградим продукт , безвреден за човека и околната среда и устойчив във времето.
  • За фасадна обшивка използваме плоскости от фиброцимент и естествена дървена обшивка. Фиброциментът е материал, който се произвежда изцяло от екологично чисти материали, съобразени с изискванията за опазване на околната среда. Същото се отнася и за естествената дървена обшивка.
  • Избирайки нашите къщи, вие избирате да живеете в дом в хармония с природата!